Regulamin Klubu Parentflix

Regulamin platformy Parentflix 

Dzień dobry!

Nazywam się Magdalena Komsta i jestem twórcą treści cyfrowych oraz członkiem zarządu spółki, który sprzedaje dostęp do tych treści za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://kursy.wymagajace.pl/ . Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłaś/eś mnie i spółkę swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana/y zakupami w sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: 

Komstans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem 00-819 Warszawa, ul. Złota 75A lok. 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000965517, NIP 5213963564, adres e-mail: kontakt@parentflix.pl, tel. 532 372 751.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, otrzymaniu dostępu do treści oferowanych na platformie Parentflix, formach płatności dostępnych w sklepie oraz postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@parentflix.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Magdalena Komsta Komstans spółka z o.o.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1) Klub online dla rodziców Parentflix (w skrócie: Parentflix) — system teleinformatyczny pod nazwą „Parentflix” należący do Sprzedającego, który jest dostępny za pomocą Platformy pod adresem https://parentflix.pl/

2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta lub zamierza korzystać z Parentflixa.

3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.wymagajace.pl/regulamin-klubu-parentflix/

5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kursy.wymagajace.pl,

6) Sprzedawca – Komstans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem 00-819 Warszawa, ul. Złota 75A lok. 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000965517, NIP 5213963564, adres e-mail: kontakt@wymagajace.pl, tel. 532 372 751.

7) Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem https://parentflix.pl

8) Circle – platforma, na której osadzona jest społeczność oraz baza wiedzy klubu

9) Subskrypcja — odpłatny dostęp Kupującego do Platformy przez określony czas, 3 (słownie: trzech), 6 (słownie: sześciu) lub 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, według wyboru Kupującego. Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu okresu, na jaki została wykupiona, o godzinie odpowiadającej godzinie zakupu Subskrypcji.

10) Treści Cyfrowe – wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Sprzedawcę w ramach Parentflixa, w tym także na Platformie, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Parentflixa.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. Treści Cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak webinary, nagrania audio, nagrania video, sesje Q&A online, konferencje online, pliki PDF do pobrania na dysk, transkrypcje, materiały wizualne.

2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://parentflix.pl/.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1) dostęp do Internetu,

  2) standardowy system operacyjny,

  3) standardowa przeglądarka internetowa,

  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1) dostęp do Internetu,

  2) standardowy system operacyjny,

  3) standardowa przeglądarka internetowa,

  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

  5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

6. Kupujący nie może dokonać zakupu ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo, ani pod pseudonimem.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.

8. Wszystkie ceny podane na stronie sprzedażowej Platformy są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy i uzyskania dostępu do Platformy. 

3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy. Oznacza to, że Sprzedawca świadczyna rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika na Platformie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go za pomocą automatycznego mechanizmu. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia danych o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

6. Przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania mu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@parentflix.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformowania Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Pakiety

1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach jednego z dwóch pakietów:

1.1 pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy,

1.2 pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez okres dwunastu miesięcy.

2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.

3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od momentu zaksięgowania na koncie Sprzedawcy opłaty wniesionej przez Kupującego będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie czasu odpowiadającego okresowi zakupionego pakietu, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrybcji przedłużenia dostępu o kolejny okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Przedłużenie o okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy będzie możliwe w takiej samej cenie co obowiązująca w chwili zakupu dostępu po raz pierwszy. 

§ 5

Zakup lub przedłużenie Subskrypcji do zawartości Platformy

1. Zakup dostępu lub przedłużenie Subskrypcji do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://kursy.wymagajace.pl/. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu platformy, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.

3. W odniesieniu do dotychczasowych Kupujących Sprzedawca może przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym okresie Subskrypcji wraz z informacją w jaki sposób może tę Subskrypcję przedłużyć.  

§6

Płatność

1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.

2.  Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnym w sklepie internetowym Sprzedawcy:
-BLIK,
-Przelew – online lub tradycyjny,
-Karta – kredytowa lub debetowa,

 • Alior Raty
  -Portfele elektroniczne,.

3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez serwis tpay.com (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań).

4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Korzystanie z Platformy

1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy lub posiada już jakiś inny produkt elektroniczny zakupiony w przeszłości poprzez sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://kursy.wymagajace.pl/, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.

2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  1) korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta na Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

  3) nie rozpowszechniać Traści Cyfrowych ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Platformy bez możliwości zwrotu pieniędzy.

5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Platformie objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Treść Cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Treść Cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Treści Cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://kursy.wymagajace.pl/wp-content/uploads/2023/04/Komstans-Formularz-reklamacyjny_aktualny-od-2023-04-03.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6) wysyłka prezentu fizycznego, jako formy podziękowania za dołączenie do Platformy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są:

 • urzędy skarbowe,
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane,
 • dostawca systemu do zarządzania projektami, na rzecz realizowania projektów i zarządzania nimi,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są dane w celu wystawienia faktury,
 • dostawca systemu do obsługi klienta, na potrzeby kontaktu z nami w związku z obsługą zamówienia,
 • dostawca systemu do składania zamówień, na potrzeby składania zamówień w ramach naszych Stron,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • obsługa techniczna Strony, podczas potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 • podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska, które obsługują logistycznie zamówienia, których przedmiotem jest produkt fizyczny,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu,
 • pozostali współpracownicy B2B zaangażowani w procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kursy.wymagajace.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2023 r.

Copyright © 2020–2023 Komstans Sp. z o.o. | Polityka prywatności | Regulamin